En una decisió sense precedents, el ple de la Sala Contenciosa Administrativa  ha donat un gir inesperat i ha canviat la posició del Tribunal Suprem decidint, per una majoria molt ajustada, que es el consumidor i no els bancs qui ha de suportar l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en la constitució de les hipoteques.

Aquesta decisió  contradiu i revoca les tres sentències fermes del passat mes d’octubre dictades per la Sala Tercera en les quals s’establia que eren les entitats financeres i no el client qui havia de pagar l’impost en qüestió. …llegir més

Categorías: Fiscal